Θέρμη, 23/11/2015

                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 2786

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για τα τμήματα ζωγραφικής και κεραμικής της επιχείρησης, προϋπολογισμού 2.220,50€  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών, από όπου μπορεί να γίνει και η παραλαβή της σχετικής μελέτης.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ

 

       Θέρμη, 11/11/2015

                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 2688

 

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης καυστήρων των κέντρων Πολιτισμού και Αθλητισμού της Επιχείρησης, προϋπολογισμού 3.309,00€  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών, από όπου μπορεί να γίνει και η παραλαβή της σχετικής μελέτης.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ.πρωτ.οικ.16774/18-05-2015 Κοινή υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη:

1) την υπ’ αριθμ. 56/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

2) την υπ΄αριθμ. 215/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

3) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα

4) τις διατάξεις του αρθ.30 παρ.2 του Ν.3274/2004

5) τις διατάξεις του αρθ.10  του Ν 4257/2014

6) τον κανονισμό της Δημοτικής Επιχείρησης

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει  καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία της Σχολής Χορού του Κέντρου  Πολιτισμού Τριαδίου καθώς και των τμημάτων χορού των  Κέντρων Πολιτισμού της Επιχείρησης κατά τη διδακτική περίοδο 2015–2016, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για το χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου καλλιτεχνικού-διδακτικού  προσωπικού, για την εν λόγω ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ FREE-STYLE

Θέρμη, 30/09/2015

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 2394

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας για ένα έτος, σύμφωνα με τον υπ αριθμ 3850/2010 Νόμο ( ΦΕΚ 84 / 2-6-2010), με τον οποίο κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης ( Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης) που εδρεύει επί των οδών Καραολή – Δημητρίου και Καπετάν Χάψα, στη Θέρμη, για τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου οικονομικής προσφοράς και την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών μέχρι την  Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 :

 

Αίτηση (Διατίθεται στο Πολιτιστικό  Κέντρο Θέρμης). Ευκρινή φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Αποδεικτικό εμπειρίας – προϋπηρεσίας στην ειδικότητα του ειδικού ιατρού εργασίας σε ΟΤΑ,  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Απόδειξη άσκησης ειδικότητας ειδικού ιατρού εργασίας όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Τσίτσογλου Παναγιώτα  και στο τηλέφωνο 2310 463423.

                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                             ΧΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

                                Θέρμη, 30/09/2015

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 2395

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε ανάθεση υπηρεσιών για τεχνικό ασφαλείας για ένα έτος, σύμφωνα με τον υπ αριθμ 3850/2010 Νόμο ( ΦΕΚ 84 / 2-6-2010), με τον οποίο κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης ( Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης) που εδρεύει επί των οδών Καραολή – Δημητρίου και Καπετάν Χάψα, στη Θέρμη, για τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου οικονομικής προσφοράς και την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών μέχρι την  Τετάρτη  07 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 :

 

Αίτηση (Διατίθεται στο Πολιτιστικό  Κέντρο Θέρμης). Ευκρινή φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Αποδεικτικό εμπειρίας – προϋπηρεσίας στην ειδικότητα του τεχνικού ασφαλείας σε ΟΤΑ,  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανολόγου Μηχανικού / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Χημικού Μηχανικού / Χημικού ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι. τμημάτων Μηχανολογίας / Ηλεκτρολογίας / Ενεργειακής Τεχνικής.Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Τσίτσογου Παναγιώτα  και στο τηλέφωνο 2310 463423.

 

                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                                                 ΧΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ