Θέρμη, 30/09/2015

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 2394

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας για ένα έτος, σύμφωνα με τον υπ αριθμ 3850/2010 Νόμο ( ΦΕΚ 84 / 2-6-2010), με τον οποίο κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης ( Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης) που εδρεύει επί των οδών Καραολή – Δημητρίου και Καπετάν Χάψα, στη Θέρμη, για τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου οικονομικής προσφοράς και την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών μέχρι την  Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 :

 

Αίτηση (Διατίθεται στο Πολιτιστικό  Κέντρο Θέρμης). Ευκρινή φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Αποδεικτικό εμπειρίας – προϋπηρεσίας στην ειδικότητα του ειδικού ιατρού εργασίας σε ΟΤΑ,  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Απόδειξη άσκησης ειδικότητας ειδικού ιατρού εργασίας όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Τσίτσογλου Παναγιώτα  και στο τηλέφωνο 2310 463423.

                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                             ΧΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

                                Θέρμη, 30/09/2015

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 2395

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε ανάθεση υπηρεσιών για τεχνικό ασφαλείας για ένα έτος, σύμφωνα με τον υπ αριθμ 3850/2010 Νόμο ( ΦΕΚ 84 / 2-6-2010), με τον οποίο κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης ( Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης) που εδρεύει επί των οδών Καραολή – Δημητρίου και Καπετάν Χάψα, στη Θέρμη, για τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου οικονομικής προσφοράς και την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών μέχρι την  Τετάρτη  07 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 :

 

Αίτηση (Διατίθεται στο Πολιτιστικό  Κέντρο Θέρμης). Ευκρινή φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Αποδεικτικό εμπειρίας – προϋπηρεσίας στην ειδικότητα του τεχνικού ασφαλείας σε ΟΤΑ,  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανολόγου Μηχανικού / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Χημικού Μηχανικού / Χημικού ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι. τμημάτων Μηχανολογίας / Ηλεκτρολογίας / Ενεργειακής Τεχνικής.Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Τσίτσογου Παναγιώτα  και στο τηλέφωνο 2310 463423.

 

                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                                                 ΧΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Σήμερα 24/08/2015 και ώρα 19:00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) συνεδρίασε η επιτροπή  επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου που συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 153|2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και μετά από την υπ΄αριθμ. 2146/21-08-2015 πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της επιτροπής για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΔΕΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Σήμερα 24/08/2015 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) συνεδρίασε η επιτροπή  επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου που συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ.153/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και μετά από την υπ΄αριθ. 2142/21-08-2015 πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της επιτροπής για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΧΟΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΗΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Σήμερα, 24/08/2015  και ώρα 16:00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) συνεδρίασε η επιτροπή  επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου που συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ.153/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και μετά από την υπ΄αριθμ. 2145/21-08-2015 πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της επιτροπής για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2015